یزد، دانشگاه یزد، جنب پردیس پژوهش و فناوری، شرکت دانش بنیان شتابدهنده نوآوری پیشگامان کویر

logo-samandehi